کارآفرینی سازمانی و اهمیت آن در شرکت های بزرگ بخش اول

مفهوم کارآفرینی سازمانی به طور کلی به توسعه ایده ها و فرصت های جدید در کسب و کارهای اینترنتی بزرگ یا پایه ای اشاره دارد که مستقیما منجر به بهبود سودآوری سازمان و افزایش موقعیت رقابتی یا تجدید ساختار استراتژیک یک کسب و کار موجود میشود.

درون این سیستم، مفهوم نوآوری در هسته اصلی کارآفرینی سازمانی قرار دارد - این دو به طور غیرمستقیم با هم مرتبط هستند و باعث ریسک محاسبه شده و سودمند هستند. با یک قدم بیشتر، کارآفرینی شرکت حتی ممکن است باعث تغییر تعادل رقابت در صنعت شود یا صنایع کاملا جدید را از طریق این  نوآوری داخلی ایجاد کند.

 

چرا شرکتها باید کارآفرینی سازمانی را در نظر بگیرند؟

کارآفرینی سازمانی برای شرکت های بزرگ اهمیت ویژه ای دارد، چون به طور سنتی برای ریسک پذیری تلاش می کنند و به نوآوری ها، راهنمایی رهبران و تیم ها در جهت افزایش سطح مشارکت سازمانی جهت می دهد. علاوه بر مزایای آشکار حاصل از نوآوری، این رویکرد، مزایای سازمانی را برای تداوم رهبری فراهم می کند.

 

در یک دید ساده، کارآفرینی سازمانی نیز می تواند به عنوان وسیله ای برای نوسازی در نظر گرفته شود.  علاوه بر تمرکز بر روی نوآوری، یک ریسک برابر برای جلب رضایت هم وجود دارد. این دو نوآوری ها در سراسر طیف سازمان، از محصول و فرآیند به فناوری و مدیریت، را در بر می گیرد. علاوه بر این، جابجایی یک مولفه اصلی در این فرآیند است و شرکتهای بزرگتر  را وادار می کند تا با قبول افزایش خطرات بیشتر، رقابت خود را در بازار افزایش دهند. نمونه هایی از این خطرات، همانطور که در سازمان های بزرگ دیده می شود، ممکن است تعریف مجدد مفهوم کسب و کار ، سازماندهی مجدد و معرفی تغییرات سیستم برای نوآوری باشند.
 

 

به اشتراک بگذارید