5% تخفیف در اولین سفارش سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی اروپا
از میهن سرویس

سخت افزار اختصاصی و Dedicated ، ترافیک رایگان ، پینگ مناسب به اینترنت ایران و کیفیت بالای سخت افزار و پشتیبانی دیتاسنتر از مزایای سرو اختصاصی اروپا می باشد.

خرید سرور اختصاصی اروپا

پلن های سرور اختصاصی اروپا و قیمت

اگز نیازمند سرور اختصاصی در اروپا هستید ، خرید سرور اختصاصی از دیتاسنتر هتزنر و لوکیشن آلمان و فنلاند بهترین گزینه می باشد.

نام سرورCPURAMStorageهزینه راه اندازیقیمت ماهانهسفارش
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR42x 512 GB NVMe SSD (Gen4)
3,276 هزار تومان 3,528 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 3,948 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Nuremberg Nuremberg   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
128 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 4,956 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
1x 2 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 4,956 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 7,308 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB DDR5 ECC2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen 4)
3,276 هزار تومان 7,308 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 7,728 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 22 TB SATA Enterprise Hard Drive
3,276 هزار تومان 8,064 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 8,904 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 22 TB SATA Enterprise Hard Drive
3,276 هزار تومان 9,996 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 9,996 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 22 TB SATA Enterprise Hard Drive
3,276 هزار تومان 11,844 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM3x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 12,180 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 12,684 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 13,440 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 13,440 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB DDR5 RAM4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 13,692 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 14,364 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB DDR4 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 14,532 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 14,616 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 14,700 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
GEX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR42x 1.92 TB NVMe SSD (Gen3)
6,636 هزار تومان 15,708 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 960 GB SATA SSD Datacenter Edition
4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 16,498 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 16,884 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 1 TB SATA SSD
3x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 17,976 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 18,060 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
نام سرورCPURAMStorageهزینه راه اندازیقیمت ماهانهسفارش
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids
128 GB DDR5 ECC reg.2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen 4)
6,636 هزار تومان 11,508 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
EX130-RIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
256 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 11,508 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX130-RIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids
256 GB DDR5 ECC reg.2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen 4)
6,636 هزار تومان 11,508 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
128 GB ECC DDR5 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 11,508 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
128 GB ECC DDR5 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 11,928 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX130-RIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
256 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 11,928 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
128 GB ECC DDR5 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 14,616 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
DX1532x Intel® Xeon® Silver 4410Y
Sapphire Rapids
64 GB DDR5 ECC reg.10x optional (at additional cost)
6,636 هزار تومان 17,808 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Nuremberg Nuremberg    Helsinki Helsinki   
DX2932x Intel® Xeon® Gold 6438Y+
Sapphire Rapids
64 GB DDR5 ECC reg.10x optional (at additional cost)
6,636 هزار تومان 25,368 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Nuremberg Nuremberg    Helsinki Helsinki   
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
512 GB ECC DDR5 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 26,712 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
512 GB ECC DDR5 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 29,400 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
نام سرورCPURAMStorageهزینه راه اندازیقیمت ماهانهسفارش
AX42AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE
Octa-Core Phoenix 1 (Zen4)
64 GB DDR5 ECC2x 512 GB NVMe SSD (Gen4)
3,276 هزار تومان 4,116 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
AX42AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE
Phoenix 1 (Zen 4)
64 GB ECC DDR5 RAM2x 512 GB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 4,116 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX42AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE
Phoenix 1 (Zen 4)
64 GB ECC DDR5 RAM2x 512 GB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 4,368 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX42AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE
Phoenix 1 (Zen 4)
64 GB ECC DDR5 RAM1x 1 TB NVMe SSD
2x 512 GB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 4,788 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 5,208 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR52x 1 TB NVMe SSD (Gen4)
3,276 هزار تومان 5,208 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 5,544 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 5,628 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
1x 2 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 6,636 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB ECC DDR5 RAM3x 1 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 6,636 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
128 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 7,224 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB ECC DDR5 RAM4x 1 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 7,308 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
128 GB DDR5 RAM3x 1 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 7,896 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2x 2 TB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 8,484 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
SX65AMD Ryzen™ 7 3700X
Matisse (Zen2)
64 GB DDR4 ECC4x 22 TB HDD
2x 1 TB SSD
3,276 هزار تومان 8,988 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4)
128 GB DDR5 ECC2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen4)
3,276 هزار تومان 8,988 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 8,988 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
SX65AMD Ryzen™ 7 3700X
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM2x 1 TB NVMe SSD
4x 22 TB SATA Enterprise Hard Drive
3,276 هزار تومان 8,988 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 9,408 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
SX65AMD Ryzen™ 7 3700X
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM2x 1 TB NVMe SSD
4x 22 TB SATA Enterprise Hard Drive
3,276 هزار تومان 9,408 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX42AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE
Phoenix 1 (Zen 4)
64 GB ECC DDR5 RAM1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 512 GB NVMe SSD
3,276 هزار تومان 9,744 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 960 GB SATA SSD Datacenter Edition
2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 11,542 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 14,364 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX162-RAMD EPYC™ 9454P
Genoa (Zen4)
256 GB DDR5 ECC reg. 2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen 4)
6,636 هزار تومان 16,968 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
AX162-SAMD EPYC™ 9454P
Genoa (Zen4)
128 GB DDR5 ECC reg. 2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen 4)
6,636 هزار تومان 16,968 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
SX135AMD Ryzen™ 9 3900
Matisse (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
8x 22 TB SATA Enterprise Hard Drive
6,636 هزار تومان 17,388 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
SX135AMD Ryzen™ 9 3900
Matisse (Zen2)
128 GB DDR4 ECC8x 22 TB HDD
2x 1.92 TB Datacenter SSD
6,636 هزار تومان 17,388 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
SX135AMD Ryzen™ 9 3900
Matisse (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
8x 22 TB SATA Enterprise Hard Drive
6,636 هزار تومان 17,808 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
DX182AMD EPYC™ 9454P
Genoa (Zen4)
128 GB DDR5 ECC reg.10x optional (at additional cost)
6,636 هزار تومان 22,008 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Nuremberg Nuremberg    Helsinki Helsinki   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
4x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 23,184 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 23,604 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX162-RAMD EPYC™ 9454P
Genoa (Zen4)
256 GB ECC DDR5 RAM2x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 28,560 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
4x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
3,276 هزار تومان 30,912 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX162-RAMD EPYC™ 9454P
Genoa (Zen4)
256 GB ECC DDR5 RAM4x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 31,584 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
SX295AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
256 GB ECC DDR4 RAM2x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
14x 22 TB SATA Enterprise Hard Drive
6,636 هزار تومان 32,508 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
SX295AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen2)
256 GB DDR4 ECC reg.14x 22 TB HDD
2x 7.68 TB Datacenter SSD
6,636 هزار تومان 32,508 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
SX295AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
256 GB ECC DDR4 RAM2x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
14x 22 TB SATA Enterprise Hard Drive
6,636 هزار تومان 33,768 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX162-SAMD EPYC™ 9454P
Genoa (Zen4)
384 GB ECC DDR5 RAM6x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 57,792 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
نام سرورCPURAMStorageهزینه راه اندازیقیمت ماهانهسفارش
RX170Ampere® Altra® Q80-30
Altra
128 GB ECC DDR4 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 14,448 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
RX170Ampere® Altra® Q80-30
128 GB DDR4 ECC2x 960 GB Datacenter NVMe SSD
6,636 هزار تومان 14,448 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
RX170Ampere® Altra® Q80-30
Altra
128 GB ECC DDR4 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 15,288 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
RX220Ampere® Altra® Q80-30
Altra
256 GB ECC DDR4 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 18,648 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
RX220Ampere® Altra® Q80-30
256 GB DDR4 ECC2x 3,84 TB Datacenter NVMe SSD
6,636 هزار تومان 18,648 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein    Helsinki Helsinki   
RX220Ampere® Altra® Q80-30
Altra
256 GB ECC DDR4 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 19,488 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
RX220Ampere® Altra® Q80-30
Altra
256 GB ECC DDR4 RAM4x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 26,880 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
RX220Ampere® Altra® Q80-30
Altra
256 GB ECC DDR4 RAM4x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
6,636 هزار تومان 27,720 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
در صورتی که سرویس مورد نظر شما در لیست فوق نبود ، با ما تماس بگیرید. همیشه راه حل های دیگری هم هست!
ساخته شده برای پایداری

ویژگی های سرور Dedicated اروپا

پایداری و نتورک قدرتمند

آپتایم 99.9% در سرورهای اختصاصی اروپا و استفاده از بهترین قطعات و کیفیت بالای پشتیبانی دیتاسنتر موجب افزایش پایداری سرور می شود.

دسترسی KVM

در صورت نیاز برای هر سرور ماهانه تا 3 ساعت امکان درخواست اتصال KVM بدون هزینه توسط دستاسنتر می باشد.

تعویض رایگان قطعات معیوب

در صورت خرابی قطعات یا سرور ، تعویض سرور یا قطعات آسیب دیده توسط دیتاسنتر به صورت رایگان انجام می شود.

امکان تغییر سیستم عامل

تغییر سیستم عامل به صورت تحت وب با کنترل پنل موجود قابل انجام است. همچنین امکان نصب OS از روی فایل ISO نیز میباشد.

امکان خرید IP مازاد یا رنج IP

امکان خرید آی پی مازاد به صورت تک یا رنج ممکن می باشد.

امکان استفاده از فایروال دیتاسنتر

همه سرورهای اروپا دارای دسترسی فایروال دیتاسنتر جهت تنظیم Rule های دلخواه می باشند.

کنترل پنل تحت وب

کنترل پنل تحت وب برای Reboot/Boot/Shutdown سرور خدمت مشتریان محترم ارسال می شود.

امکان افزودن هارد دیسک

افزودن درایو مازاد به صورت SSD/HDD/NVMe امکانپذیر میباشد.

امکان تنظیم rDNS

برای آی پی های مازاد یا اصلی خریدای شده امکان فعال کردن rDNS می باشد.

فضای بکاپ

تمامی سرورهای اروپا دارای 100GB فضای بکاپ رایگان می باشند. در صورت نیاز با پرداخت هزینه قابل ارتقا می باشد.

آپلینک 1Gbps

هر سرور به صورت اختصاصی دارای پورت شبکه 1Gbps آپلینک میباشد. ترافیک ماهانه و میزان مصرف رایگان است.

نصب مجازی ساز

نصب سیستم عامل های مجازی ساز مانند ESXi روی سرورهای اختصاصی اروپا مجاز است.

سوالات متداول خرید سرور اختصاصی اروپا

سوالات متداول

سرورهای اختصاصی اروپا از کدام دیتاسنتر ارایه می شوند؟
کلیه سرورهای فوق از دیتاسنتر هتزنر آلمان می باشند.
آیا امکان خرید به صورت بلند مدت وجود دارد؟
بله از ۱ ماه تا ۱ سال امکان خرید و ثبت سفارش سرور اختصاصی اروپا در میهن سرویس ممکن است.
مدت زمان تحویل سرور اختصاصی اروپا چقدر است؟
کلیه سرور های فوق بین ۳ تا ۵ روز کاری تحویل داده می شوند.
آیا امکان مدیریت سرور توسط میهن سرویس می باشد؟
بله میهن سرویس امکان نصب و کانفیگ و مدیریت سرور اختصاصی شما را دارد.
از کجا بفهمم سرور اختصاصی مورد نیاز من چیست؟
در صورتی نیاز میتوانید با پشتیبانی میهن سرویس جهت راهنمایی برای خرید سرویس گفتگو کنید.
نحوه تمدید سرور اختصاصی به چه صورت است؟
۷ روز مانده به پایان سرویس ، فاکتور تمدید صادر می شود و به شما به صورت ایمیل و SMS اطلاع داده می شود. ضمنا اولین تمدید ۲۸ روز پس از ثبت سفارش می باشد.

سرویس دیگری نیاز دارید؟

هاست اشتراکی

سرعت بالا ، سخت افزار با کفیت و بکاپ گیری منظم در کنار آپتایم 99.9% و مانیتورینگ لحظه ای

سرور مجازی

هزینه پایین و تنوع پلن ها ، پنل و کنسول تحت وب و پشتیبانی کامل

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

ساخت آنلاین شاپ در کمترین زمان ممکن همراه با آموزش اختصاصی و تامین زیرساخت