5% تخفیف در اولین سفارش سرور اختصاصی

خرید سرور اختصاصی اروپا
از میهن سرویس

سخت افزار اختصاصی و Dedicated ، ترافیک رایگان ، پینگ مناسب به اینترنت ایران و کیفیت بالای سخت افزار و پشتیبانی دیتاسنتر از مزایای سرو اختصاصی اروپا می باشد.

خرید سرور اختصاصی اروپا

پلن های سرور اختصاصی اروپا و قیمت

اگز نیازمند سرور اختصاصی در اروپا هستید ، خرید سرور اختصاصی از دیتاسنتر هتزنر و لوکیشن آلمان و فنلاند بهترین گزینه می باشد.

نام سرورCPURAMStorageهزینه راه اندازیقیمت ماهانهسفارش
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR42x 512 GB NVMe SSD (Gen4)
2,925 هزار تومان 2,925 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 2,925 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 3,300 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 3,300 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Nuremberg Nuremberg   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
1x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 3,525 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
1x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 3,900 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
1x 2 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 4,575 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
128 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 4,575 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 6,000 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB DDR5 ECC2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen 4)
2,925 هزار تومان 6,300 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 6,300 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 6,675 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX44Intel® Core™ i5-13500
Raptor Lake-S
128 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
1x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 7,650 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 1 TB SATA SSD
2,925 هزار تومان 7,950 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 8,325 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 8,700 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 9,375 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 10,125 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 10,200 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 10,575 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM3x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 10,650 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 960 GB SATA SSD Datacenter Edition
2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 10,605 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 11,100 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 11,175 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 11,475 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 11,775 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB DDR5 RAM4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 12,000 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB ECC DDR5 RAM4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 12,600 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
1x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 12,713 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 12,825 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 14,250 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
128 GB DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 14,438 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 15,900 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 16,275 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX101Intel® Core™ i9-13900
Raptor Lake-S
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
4x 3.84 TB SATA SSD Datacenter Edition
1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 22,575 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
نام سرورCPURAMStorageهزینه راه اندازیقیمت ماهانهسفارش
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
128 GB ECC DDR5 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 10,050 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
EX130-RIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids
256 GB DDR5 ECC reg.2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen 4)
5,925 هزار تومان 10,050 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids
128 GB DDR5 ECC reg.2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen 4)
5,925 هزار تومان 10,050 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
128 GB ECC DDR5 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 10,425 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX130-RIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
256 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 10,425 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
DX1532x Intel® Xeon® Silver 4410Y
Sapphire Rapids
64 GB DDR5 ECC reg.10x optional (at additional cost)
5,925 هزار تومان 15,675 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
256 GB ECC DDR5 RAM2x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 16,950 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
EX130-SIntel® Xeon® Gold 5412U
Sapphire Rapids-SP
256 GB ECC DDR5 RAM3x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 21,750 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
DX2932x Intel® Xeon® Gold 6438Y+
Sapphire Rapids
64 GB DDR5 ECC reg.10x optional (at additional cost)
5,925 هزار تومان 22,425 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
SX294Intel® Xeon® W-2145
Skylake W
256 GB ECC DDR4 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
14x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
5,925 هزار تومان 25,485 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
SX294Intel® Xeon® W-2145
Skylake W
256 GB DDR4 ECC14x 16 TB Enterprise HDD
2x 3.84 TB Datacenter NVMe SSD
5,925 هزار تومان 25,485 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
SX294Intel® Xeon® W-2145
Skylake W
256 GB ECC DDR4 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
14x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
5,925 هزار تومان 26,310 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
نام سرورCPURAMStorageهزینه راه اندازیقیمت ماهانهسفارش
AX41AMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen2)
64 GB DDR42x 2 TB SATA Enterprise HDD
رایگان2,798 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
رایگان2,798 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen2)
64 GB DDR42x 512 GB NVMe SSD
رایگان2,798 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
رایگان3,210 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
رایگان3,210 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
رایگان3,210 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Nuremberg Nuremberg   
AX41AMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 2 TB SATA Enterprise Hard Drive
رایگان3,210 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX41AMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 2 TB SATA Enterprise Hard Drive
1x 512 GB NVMe SSD
رایگان3,293 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM3x 512 GB NVMe SSD
رایگان3,293 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
1x 1 TB NVMe SSD
رایگان3,398 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
رایگان3,623 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX41AMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM2x 2 TB SATA Enterprise Hard Drive
رایگان3,623 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM3x 512 GB NVMe SSD
رایگان3,705 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM4x 512 GB NVMe SSD
رایگان3,788 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 1 TB NVMe SSD
رایگان3,998 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
128 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
رایگان4,073 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
1x 2 TB NVMe SSD
رایگان4,073 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41AMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 2 TB SATA Enterprise Hard Drive
2x 1 TB SATA SSD
رایگان4,073 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR52x 1 TB NVMe SSD (Gen4)
2,925 هزار تومان 4,425 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 4,425 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM4x 512 GB NVMe SSD
رایگان4,613 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 4,800 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
1x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition
رایگان4,748 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 4,725 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM1x 512 GB NVMe SSD
2x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 4,920 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
128 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
1x 1 TB NVMe SSD
رایگان5,085 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB ECC DDR4 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 5,213 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 2 TB NVMe SSD
رایگان5,348 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 960 GB SATA SSD Datacenter Edition
رایگان5,528 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
1x 2 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 5,700 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
128 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 5,850 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
1x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
2,925 هزار تومان 5,963 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
رایگان6,023 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
SX64AMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen2)
64 GB DDR4 ECC4x 16 TB Enterprise HDD
2,925 هزار تومان 6,098 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
SX64AMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM4x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
2,925 هزار تومان 6,098 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
1x 2 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 6,075 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
رایگان6,285 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
128 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 6,225 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
SX64AMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB ECC DDR4 RAM4x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
2,925 هزار تومان 6,510 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 6,450 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB ECC DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2x 2 TB NVMe SSD
2,925 هزار تومان 7,650 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 7,800 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4)
128 GB DDR5 ECC2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen4)
2,925 هزار تومان 7,800 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
SX64AMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM4x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
2,925 هزار تومان 7,973 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 8,175 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 3.84 TB SATA SSD Datacenter Edition
رایگان8,348 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX41-NVMeAMD Ryzen™ 5 3600
Matisse (Zen 2)
64 GB DDR4 RAM2x 512 GB NVMe SSD
2x 3.84 TB SATA SSD Datacenter Edition
رایگان8,760 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 9,000 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX161AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen2)
128 GB DDR4 ECC8x optional (at additional cost)
رایگان8,985 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
AX161AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAMرایگان9,810 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX52AMD Ryzen™ 7 7700
Raphael (Zen 4)
64 GB DDR5 RAM2x 1 TB NVMe SSD
2x 3.84 TB SATA SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 9,975 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 960 GB SATA SSD Datacenter Edition
2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 10,080 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM3x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 10,125 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
2,925 هزار تومان 11,250 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX161AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM1x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
رایگان11,760 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 12,600 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX161AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
رایگان13,710 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 13,950 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 14,325 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
SX134AMD Ryzen™ 7 3700X
Matisse (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
10x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
5,925 هزار تومان 15,585 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
SX134AMD Ryzen™ 7 3700X
Matisse (Zen2)
128 GB DDR4 ECC10x 16 TB Enterprise HDD
2x 960 GB NVMe SSD
5,925 هزار تومان 15,585 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
AX161AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
256 GB ECC DDR4 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
رایگان15,660 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
SX134AMD Ryzen™ 7 3700X
Matisse (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
10x 16 TB SATA Enterprise Hard Drive
5,925 هزار تومان 16,410 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
1x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 16,875 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX102AMD Ryzen™ 9 7950X3D
Raphael (Zen 4) with AMD 3D V-Cache™ Technology
128 GB ECC DDR5 RAM2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
2,925 هزار تومان 17,400 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
AX161AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM4x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
رایگان17,610 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
DX182AMD EPYC™ 9454P
Genoa (Zen4)
128 GB DDR5 ECC reg.10x optional (at additional cost)
5,925 هزار تومان 19,425 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
AX161AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
384 GB ECC DDR4 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
رایگان25,260 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX161AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM4x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
رایگان29,010 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
AX161AMD EPYC™ 7502P
Rome (Zen 2)
128 GB ECC DDR4 RAM8x 7.68 TB NVMe SSD Datacenter Edition
رایگان47,385 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
نام سرورCPURAMStorageهزینه راه اندازیقیمت ماهانهسفارش
RX170Ampere® Altra® Q80-30
Altra
128 GB ECC DDR4 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 12,675 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
RX170Ampere® Altra® Q80-30
128 GB DDR4 ECC2x 960 GB Datacenter NVMe SSD
5,925 هزار تومان 12,675 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
RX170Ampere® Altra® Q80-30
Altra
128 GB ECC DDR4 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 13,425 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
RX220Ampere® Altra® Q80-30
256 GB DDR4 ECC2x 3,84 TB Datacenter NVMe SSD
5,925 هزار تومان 16,425 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Germany Germany    Finland Finland   
RX220Ampere® Altra® Q80-30
Altra
256 GB ECC DDR4 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 16,425 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Helsinki Helsinki   
RX220Ampere® Altra® Q80-30
Altra
256 GB ECC DDR4 RAM2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 17,175 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
RX170Ampere® Altra® Q80-30
Altra
128 GB ECC DDR4 RAM2x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition
2x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition
5,925 هزار تومان 17,325 هزار تومان ثبت سفارش
Available At : Falkenstein Falkenstein   
در صورتی که سرویس مورد نظر شما در لیست فوق نبود ، با ما تماس بگیرید. همیشه راه حل های دیگری هم هست!
ساخته شده برای پایداری

ویژگی های سرور Dedicated اروپا

پایداری و نتورک قدرتمند

آپتایم 99.9% در سرورهای اختصاصی اروپا و استفاده از بهترین قطعات و کیفیت بالای پشتیبانی دیتاسنتر موجب افزایش پایداری سرور می شود.

دسترسی KVM

در صورت نیاز برای هر سرور ماهانه تا 3 ساعت امکان درخواست اتصال KVM بدون هزینه توسط دستاسنتر می باشد.

تعویض رایگان قطعات معیوب

در صورت خرابی قطعات یا سرور ، تعویض سرور یا قطعات آسیب دیده توسط دیتاسنتر به صورت رایگان انجام می شود.

امکان تغییر سیستم عامل

تغییر سیستم عامل به صورت تحت وب با کنترل پنل موجود قابل انجام است. همچنین امکان نصب OS از روی فایل ISO نیز میباشد.

امکان خرید IP مازاد یا رنج IP

امکان خرید آی پی مازاد به صورت تک یا رنج ممکن می باشد.

امکان استفاده از فایروال دیتاسنتر

همه سرورهای اروپا دارای دسترسی فایروال دیتاسنتر جهت تنظیم Rule های دلخواه می باشند.

کنترل پنل تحت وب

کنترل پنل تحت وب برای Reboot/Boot/Shutdown سرور خدمت مشتریان محترم ارسال می شود.

امکان افزودن هارد دیسک

افزودن درایو مازاد به صورت SSD/HDD/NVMe امکانپذیر میباشد.

امکان تنظیم rDNS

برای آی پی های مازاد یا اصلی خریدای شده امکان فعال کردن rDNS می باشد.

فضای بکاپ

تمامی سرورهای اروپا دارای 100GB فضای بکاپ رایگان می باشند. در صورت نیاز با پرداخت هزینه قابل ارتقا می باشد.

آپلینک 1Gbps

هر سرور به صورت اختصاصی دارای پورت شبکه 1Gbps آپلینک میباشد. ترافیک ماهانه و میزان مصرف رایگان است.

نصب مجازی ساز

نصب سیستم عامل های مجازی ساز مانند ESXi روی سرورهای اختصاصی اروپا مجاز است.

سوالات متداول خرید سرور اختصاصی اروپا

سوالات متداول

سرورهای اختصاصی اروپا از کدام دیتاسنتر ارایه می شوند؟
کلیه سرورهای فوق از دیتاسنتر هتزنر آلمان می باشند.
آیا امکان خرید به صورت بلند مدت وجود دارد؟
بله از ۱ ماه تا ۱ سال امکان خرید و ثبت سفارش سرور اختصاصی اروپا در میهن سرویس ممکن است.
مدت زمان تحویل سرور اختصاصی اروپا چقدر است؟
کلیه سرور های فوق بین ۳ تا ۵ روز کاری تحویل داده می شوند.
آیا امکان مدیریت سرور توسط میهن سرویس می باشد؟
بله میهن سرویس امکان نصب و کانفیگ و مدیریت سرور اختصاصی شما را دارد.
از کجا بفهمم سرور اختصاصی مورد نیاز من چیست؟
در صورتی نیاز میتوانید با پشتیبانی میهن سرویس جهت راهنمایی برای خرید سرویس گفتگو کنید.
نحوه تمدید سرور اختصاصی به چه صورت است؟
۷ روز مانده به پایان سرویس ، فاکتور تمدید صادر می شود و به شما به صورت ایمیل و SMS اطلاع داده می شود. ضمنا اولین تمدید ۲۸ روز پس از ثبت سفارش می باشد.

سرویس دیگری نیاز دارید؟

هاست اشتراکی

سرعت بالا ، سخت افزار با کفیت و بکاپ گیری منظم در کنار آپتایم 99.9% و مانیتورینگ لحظه ای

سرور مجازی

هزینه پایین و تنوع پلن ها ، پنل و کنسول تحت وب و پشتیبانی کامل

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

ساخت آنلاین شاپ در کمترین زمان ممکن همراه با آموزش اختصاصی و تامین زیرساخت