نحوه محاسبه دستمزد ساعتی واقعیتان روش اول: تعیین هزینه های سالانه کار. بخش دوم

5- تمام هزینه های مربوط به کارمندی خود را محاسبه کنید

برای تعیین هزینه های مرتبط با اشتغال، مخارجی را در نظر بگیرید که اگر کار نمی کردید نیازی نبود. مقوله های عمده شامل حمل و نقل، غذا، لباس و مراقبت از کودکان است.

• هزینه های حمل و نقل مربوط به رفت و آمد به کار می تواند تاثیر مهمی بر حقوق واقعی ساعتی شما داشته باشد. مقدار پولی را هر ماه برای بنزین، حمل و نقل عمومی و سایر هزینه هایی که برای رفت و آمد می کنید. هزینه های ماهانه را 12 برابر کنید تا بتوانید برآوردی از هزینه های مربوط به حمل و نقل سالانه خود بدست بیاورید.

• هزینه های مربوط به مهد کودک یا مدرسه فرزندتان در هنگام محاسبه دستمزد ساعتی واقعی شما باید محاسبه شود. اطمینان حاصل کنید که شامل هزینه های سالانه برای خدمات مراقبت از کودکان مانند هزینه های تحصیل و نگهداری بچه را حساب میکنید.

• اگر ملزم به خرید تجهیزات و یا لباس برای انجام وظایف کاری خود هستید، این هزینه ها هنگام محاسبه هزینه های مربوط به کار شامل می شود.

• برآورد کنید که چه مقدار پول هر ماه برای غذاهایی که در طول ناهار خود مصرف می کنید یا اگر برعهده محل کار است صرف می کنید. برای تعیین هزینۀ سالانه کارهای غذایی خود ، این مقدار ماهیانه را ضربدر12 کنید.

• برخی از افراد تعطیلات را جزو واجبی از کار میدانند. بنابراین تعطیلات را به عنوان هزینه مربوط به کار محاسبه می کنند.

 

6- بازپرداخت کارفرما را لحاظ کنید

اگر کارفرمای شما مرخصی با حقوق یا بازپرداخت برای حمل و نقل، مسافرت یا سایر هزینه ها را پرداخت کند، فراموش نکنید که این بازپرداخت را از هزینه های خود کسر کنید. به صورت متناوب، می توانید تمام هزینه های خود را به صورت جداگانه محاسبه کنید، سپس ارزش بازپرداخت را به درآمد خود اضافه کنید.

 

7- تمام هزینه های مرتبط با کار خود را با هم جمع کنید

یک تخمین تقریبی از هزینه های مربوط به کار که در بالا بحث شد ، محاسبه کنید. هزینه های مرتبط با غذا، حمل و نقل، لباس، مراقبت از کودک و سایر هزینه های مشابه را به هزینه های مرتبط با کار خود اضافه کنید.

 

8- درآمد واقعی خود را از درآمد سالانه پس از مالیات خود محاسبه کنید

درآمد پس از مالیات خود را (به عنوان مثال 46،500 دلار) و هزینه های مربوط به کار خود را کم کنید.

• اگر درآمد پس ازکسر مالیات 46،500 دلار باشد و کل هزینه مربوط به کار شما 10،000 دلار باشد، درآمد واقعی شما 36،500 دلار خواهد بود.

• 36،500 دلار درآمد واقعی شما خواهد بود و باید هزینه های شخصی و تفریحات خود را بر این اساس تنظیم کنید.

 

بخش اول مقاله را در این قسمت بخوانید

 

 

به اشتراک بگذارید