قسمت دوم: وب جهان گستر چیست و چگونه به وجود آمد؟

(برنامهنویسی) آجاکسیکفناوریمبتنیبرجاوااسکریپتاستکهتأثیرزیادی برشکلگیریتورجهانگسترداشتهاست. دراینروشدرزمانهایلازم،تنها بخشیازصفحهوبکهموردنیازکاربراستبهروزمیشودتاسرعتکاربر بالاتربرود. آجاکسیکیازجنبههایمهموب ۲.۰ محسوبمیشود.

تأثیربرروابطاجتماعی
وبدردنیایامروزیتبادلاطلاعاتبینافراددرسراسرجهانرابسیارساده وآساننمودهاستواینامربااینحجموسیعهرگزدرتاریخبشرسابقه نداشتهاست. افرادیکهدرگوشهوکنارجهانقراردارندوهزارانکیلومتراز یکدیگرفاصلهمیتوانندافکارخودرابهراحتیمبادلهکنندویاازروحیات وخطمشیزندگیخودبادیگرانصحبتکنند. تجربههایعاطفی،عقایدسیاسی، رسوماتفرهنگی،ضربالمثلهایریتمدار،پندهایتجاری،کارهایهنری،تصاویر وعکسها،قطعاتادبیبدونهیچسرمایهگذاریازجانبکاربربهراحتیدر اختیارویقرارمیگیرد. اگرچهکاراییوببهفناوریمادیآنوابستهاست اطلاعاتموجودرویآنبهشیوهکتابخانهویامطبوعاتبهصورتفیزیکیارائه نمیشوند. بنابراینانتشاراتاطلاعاتازطریقوباینترنتبهکتابهاو مجلههایفیزیکیومادیمحدودنمیشودونیازبهکپیکردنفیزیکیاطلاعات وجودندارد. اطلاعاتموجودرویوببهصورتدیجیتالارائهمیشوندو بنابراینجستجودرآنهابهسرعتزیادیصورتمیگیرد. کهبسیارسریعتراز جستجودرکتابخانهاستوحتیفردیکهدراینترنتجستجومیکندنسبتبهفردی کهازپستنامه،تلفن،تلگرافویاوسایلارتباطیدیگراستفادهمیکندبا سرعتبیشتریاطلاعاترابازیابیمیکند.

وبمهمترینابزارتبادلاطلاعاتاستکهدرکرهزمینرونقفراوانییافته است. اینقابلیتبهکاربراناجازهمیدهدتاباافرادوگروههایمختلفیکه درسراسرجهانپراکندههستندودرفضاومکانمتفاوتیقراردارندارتباط برقرارکنندونیازبهبرقراریارتباطفیزیکیمیانافرادرامرتفعمیسازد.

ازآنجاکهوبدرسراسرجهانفعالاست،عدهایآنراعاملایجادتفاهممیان افرادساکندرسراسرجهانمیدانند. وبپتانسیلفراوانیبرایایجادروابط اجتماعیداردومیتواندحسنوعدوستیودرکمتقابلراافزایشدهدویاحتی باعثشود کهخشونتبهصورتوسیعیرواجیابدویارژیمهایظالموعوامفریب بهخواستههایخودکهدرطولتاریخازدستیابیبهآنهاعاجزبودندبترسند. امروزهدروبانواعمختلفاطلاعاترامیتوانیافتوافرادیکهتمایلدارند باجوامعوفرهنگهایمختلفآشناشدندمراجعهبهوبسادهترینراهاست. اگر بخواهیمبهشهریدوردستسفرکنید،وببهترینمرجعممکنبراییافتناطلاعات مربوطبهآنشهراستمخصوصاًاگرشهرموردنظرتاندریکیازکشورهایتوسعه نیافتهقرارداشتهباشد. روزنامههایمحلی،مطبوعاتدولتیوغیرهازطریق اینترنتبهراحتیقابلدسترسیهستندوبههمیندلیلاستکهکاربراناینترنت روزبهروزافزایشمییابند.

انتشارصفحاتوب
صفحاتوبدردسترسهمهرسانههایجمعیقراردارد. برایآنکهبتوانیدیک صفحهوبرا "منتشر" کنیدلازمنیستبهسراغیکناشریامؤسسهرسانهایکه درسرتاسرجهانمشاهدهمیشوندبروید. ابرمتن،برخلافکتابواسناد،دارای یکنظمخطیازابتداتاانتهانیست. ابرمتنبهبخشهایفصل،زیرفصلو عناوینکهدرکتابهادیدهمیشودتقسیمبندینمیشود. اگرچهبرخیازوبسایتهابهچندزبانعرضهمیشوندبسیاریازآنهافقطبه یکزبانارائهمیشوند. همهبرنامههایکامپیوتریهمهکاراکترهایخاصو متوندوسویه RTL رادربرنمیگیرند. اینعواملاینادعاراکهتورجهان گستر،جهانرابهسمتیکپارچهشدنپیشمیبردبهچالشمیکشد. فرصتمناسب برایانتشاراطلاعاتدرصفحاتوبشخصیوهمچنینصفحاتخانوادگیتجارتهایخردوغیرهتوسطخدماترایگانمیزبانیوببهاوجخودرسیدهاست.

سرعتدروب
نگرانیموجوددرموردازدحاماطلاعاترویزیرساختاراینترنتوتأخیر زیاددردسترسیبهدادههابهباعثشدهاستکهنام World Wide Web به "World Wide Wait" تغییرکند! افزایشسرعتاینترنتمسألهایمهمدربحثهای مربوطبهاستفادهازهمتاسازیوکیفیتخدمات (QOS) است. راهحلهایممکن برایکاهشانتظاربرایمشاهدهصفحاتوبدرسایت W3C ارائهشدهاست.
راهنمایاستانداردهایموجودبرایپاسخزمانیایدهآلصفحاتوب (مطابقکتاب نیلسن،چاپ ۱۹۹۹،صفحه ۴۲) عبارتنداز:
* ۱/۰ ثانیه (یکدهمثانیه). زمانایدهآلپاسخکاربرهیچگونهتأخیریرا حسنمیکند.
* ۱ ثانیه. حداکثرزمانقابلقبول. زماندانلودبیشاز ۱ ثانیهکاربررا خستهمیکند.
* ۱۰ ثانیه. زمانغیرقابلقبول. کاربرخستهشدهودوستداردسایتراترک کند. ایناعدادبرایطراحیظرفیتسرورکاربردزیادیدارند.

www درنامهایوبسایتها
ازلحاظفنیهیچدلیلیوجودنداردکهنامسایتحتماًبا www آغازشودو اولینسروروبدر "info.cern.ch" قرارداشت. استفادهازپیشوند www یک توافقاستکهبینسازمانهایارائهدهندهخدماتوبانجامشدهاستتاتمامی نامهایمیزبانازیکپروتکلتبعیتکنند؛برایمثال،بسیاریازسازمانها نامسروراصلیپروتکلگوفرخردرابهصورت gopher.wherever.edu تعریف میکنندوازپیشوندهایدیگریاستفادهمیکنندتابتوانازچندینسروروب استفادهکنند. برخیازمرورگرهابهصورتخودکار www رابهابتداو ".com" رابهانتهای URL تایپشدهاضافهمیکنند. درمرورگرهای Internet Explorer و Mozilla Firefox بافشردنهمزمانکلیدهای ctrl و Enter پیشوند "http://www." وپسوند "com." بهانتهای URL اضافهمیشوند.

تلفظ "www"
درزبانانگلیسی، WWW طولانیترینتلفظممکنتورجهانگستراستکهیک سرواژهسهحرفیاستکهبهنهسیلابنیازدارد. داگلاسآدامزاظهارداشت:
World Wide Web تنهاعبارتیاستکهتلفظشکلمختصرآنسهبرابربیشتراز تلفظخودآنطولمیکشد.
نسخههایکوتاهترعبارتنداز "triple double 'u'"، "triple dub"، "dub dub dub"، "wuh wuh wuh" و "all the 'double u's". درزبانهایدیگر "WWW" را اغلب "VVV" تلفظمیکنند. درزبانچینی، World Wide Web رابهصورت wàn wéi wǎng تلفظمیکنندکهبهمعنای "شبکهدههزاربعدی" است.

وب۲٫۰
دروب۲٫۰،کاربرانقادرندخودبهایجادوخلقمحتوادرفضایاینترنت پرداخته،ودیگرانرادرداشتههاواطّلاعاتخودشریکسازند،ویاکارهای موجودازناحیهدیگرانرابهصورتیمستقیموبیواسطهموردنقدوتغییر قراردهند

به اشتراک بگذارید