پیامک - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۸ فروردین ۱۳۹۷
4.9

شما میتوانید با مراجعه به قسمت تنظیمات -> پیامک نسبت به تنظیم و ویرایش متون پیامک های قابل ارسال در فروشگاه اقدام کنید.

پیامک

 

 

وضعیت سرویس پیامک : با انتخاب این گزینه میتوانید مشخص کنید برای کاربران فروشگاهتان پیامک ارسال شود یا خیر.

ماژول پیشفرض : میتوانید ماژول ارسال پیامک خودرا انتخاب کنید.

موبایل مدیر : شماره ای که قصد دارید هنگام ارسال پیامک بعنوان موبایل مدیر نمایش داده شود را مشخص کنید.

متن پیامک زمان عضویت : میتوانید برای کاربران خود پس از عضویت در سامانه پیامک ارسال کنید ، متن دلخواه خود را در این قسمت باید درج کنید، همچنین شما میتوانید این پیام را برای ارسال کاربر یا مدیر فعال یا غیرفعال کنید.

متن پیامک پس از ثبت سفارش : میتوانید برای کاربران خود پس از ثبت سفارش پیامک ارسال کنید ، متن دلخواه خود را در این قسمت باید درج کنید، همچنین شما میتوانید این پیام را برای ارسال کاربر یا مدیر فعال یا غیرفعال کنید.

متن پیامک پس از ثبت سفارش پکیج اشتراک : میتوانید برای کاربران خود پس از ثبت سفارش پکیج اشتراک پیامک ارسال کنید ، متن دلخواه خود را در این قسمت باید درج کنید، همچنین شما میتوانید این پیام را برای ارسال کاربر یا مدیر فعال یا غیرفعال کنید.

متن پیامک ارسالی برای تمدید پکیج اشتراکی : میتوانید برای کاربران خود برای تمدید پکیج اشتراکی پیامک ارسال کنید ، متن دلخواه خود را در این قسمت باید درج کنید، همچنین شما میتوانید این پیام را برای ارسال کاربر یا مدیر فعال یا غیرفعال کنید.

متن پیامک پس از پرداخت موفق : میتوانید برای کاربران خود پس از پرداخت موفق پیامک ارسال کنید ، متن دلخواه خود را در این قسمت باید درج کنید، همچنین شما میتوانید این پیام را برای ارسال کاربر یا مدیر فعال یا غیرفعال کنید.

متن پیامک پس از تغییر وضعیت سفارش : میتوانید برای کاربران خود پس از تغییر وضعیت سفارش پیامک ارسال کنید ، متن دلخواه خود را در این قسمت باید درج کنید، همچنین شما میتوانید این پیام را برای ارسال کاربر یا مدیر فعال یا غیرفعال کنید.

متن پیامک پس از شارژ اعتبار : میتوانید برای کاربران خود پس از شارژ اعتبار پیامک ارسال کنید ، متن دلخواه خود را در این قسمت باید درج کنید، همچنین شما میتوانید این پیام را برای ارسال کاربر یا مدیر فعال یا غیرفعال کنید.

متن پیامک پس از ثبت مشاوره : میتوانید برای کاربران خود پس از ثبت مشاوره پیامک ارسال کنید ، متن دلخواه خود را در این قسمت باید درج کنید، همچنین شما میتوانید این پیام را برای ارسال کاربر یا مدیر فعال یا غیرفعال کنید.

متن پیامک پس از پاسخ به مشاوره : میتوانید برای کاربران خود پس از ثپاسخ به مشاوره پیامک ارسال کنید ، متن دلخواه خود را در این قسمت باید درج کنید، همچنین شما میتوانید این پیام را برای ارسال کاربر یا مدیر فعال یا غیرفعال کنید.

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :