متن ایمیل ها - فروشگاه ساز دیمارکت 5

۸ فروردین ۱۳۹۷
4.2

با مراجعه به قسمت تنظیمات -> متن ایمیل ها شما میتوانید نسبت به تغییر متون قابل ارسال بصورت ایمیل در فروشگاه اقدام کنید.

متن ایمیل ها

 

 

تب ثبت سفارش 

عنوان ایمیل ارسالی به کاربر : شما میتوانید عنوان ایمیل هنگام ثبت سفارش مشخص کنید چه عنوان ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

متن ایمیل ارسالی به کاربرشما میتوانید متن ایمیل هنگام ثبت سفارش مشخص کنید چه متن ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

 

تب فراموشی رمز عبور

عنوان ایمیل فراموشی رمز عبور : شما میتوانید عنوان ایمیل فراموشی رمز عبور را مشخص کنید چه عنوان ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

متن ایمیل فراموشی رمز عبورشما میتوانید متن ایمیل فراموشی رمز عبور را مشخص کنید چه متن ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

 

تب پاسخ تماس با ما

عنوان ایمیل پاسخ تماس با ما : شما میتوانید عنوان ایمیل پاسخ تماس با ما را مشخص کنید چه عنوان ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

متن ایمیل پاسخ تماس با ماشما میتوانید متن ایمیل پاسخ تماس با ما را مشخص کنید چه متن ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

 

تب معرفی کالا به دوستان

عنوان ایمیل معرفی کالا : شما میتوانید عنوان ایمیل معرفی کالا  را مشخص کنید چه عنوان ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

متن ایمیل معرفی کالاشما میتوانید متن ایمیل معرفی کالا را مشخص کنید چه متن ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

 

تب ارسال خبر برای اعضای خبرنامه

عنوان ایمیل ارسال خبر برای اعضای خبرنامه : شما میتوانید عنوان ایمیل ارسال خبر برای اعضای خبرنامه را مشخص کنید چه عنوان ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

متن ایمیل ارسال خبر برای اعضای خبرنامهشما میتوانید متن ایمیل ارسال خبر برای اعضای خبرنامه را مشخص کنید چه متن ایمیلی برای کاربری که سفارش داده و همچنین مدیر ارسال شود.

 

تب امضای ایمیل ها

شما میتوانید عبارتی که قصد دارید در تمامی ایمیل ها ارسال شود را در این قسمت مشخص کنید.

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :