فیلد جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.3

شما می توانید فیلدهایی را به عنوان مشخصات کالاها و یا فیلدهای اضافی درج کنید و آن ها را برای هر کالا تکمیل کنید. سپس می توانید از این فیلدها برای مقایسه کالاها و نمایش در زیر یک کالا استفاده کنید.

برای تبیین "فیلد جدید" می توانید همانند آن چه در شکل می بینید "فیلدها " سپس "فیلد جدید" را انتخاب نمایید.
گروه فیلد و گروه کالا را انتخاب کنید.
"عنوان" برای فیلد تایپ نمایید.

اکنون نوع آن را انتخاب کنید که به صورت "بله خیر" باشد یا بصورت "فیلد متنی" یا "فیلد انتخابی".

سپس می توانید تعیین کنید یک فیلد در دردسته بندی ها نمایش داده شود یا خیر.


فیلد جدید

با تایید آن چه تنظیم نموده اید به کارخود خاتمه دهید.


به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :