فرم جدید - فروشگاه ساز دیمارکت 4

۱۳ مهر ۱۳۹۶
4.7

می توانید فرم هایی بسازید که توسط کاربران تکمیل شوند. همانند فرم ثبت نام و فرم سفارش محصول خاص ...

از سمت راست "فرم ساز" و سپس " فرم جدید" را انتخاب نمایید.
عنوان فرم را درج نمایید.
درقسمت "محدودیت تکمیل" حداکثر تعداد فرمی که می توان تکمیل نمود را تعیین کنید.

مشخص کنید همه کاربران آن را تکمیل نمایند یا فقط کاربران عضو.

می توانید وضعیت فرم را بحالت "فعال" درآورید و یا آن را " غیرفعال" کنید تا در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد.


فرم جدید

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :