تنظیمات پیامک

درصورتی که می خواهید از سرویس پیام کوتاه استفاده نمایید وضعیت آن را در حالت فعال قرار دهید.

نام کاربری و رمز عبور پنل پیامک خود را در این قست وارد نمایید.

متن پیام های مورد نظر را با توجه به موارد موجود تنظیم نمایید. می توانید مواردی را (که صلاح می دانید) برای کاربر غیر فعال کنید.
می توانید بخش مشاوره را برای مدیر به حالت فعال یا غیر فعال درآورید.

لیست متغیرهای قابل استفاده در اختیارتان قرار داده شده است.
در پایان با "تایید" تغییرات را ذخیره نمایید.

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :