فروشگاه ساز دیمارکت 5

مدیریت نظرات مقالات

۱۹ اسفند ۱۳۹۶
شما از مسیر زیر میتوانید نظراتی را که کاربران در قسمت مقالات فروشگاه میگذارند را مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - مدیریت نظرات - نظرات مقالات کادری برای شما باز میشود که تمامی نظرات کاربران و اطلاعات کاربری آنها (نام ونام خانوادگی ، ایمیل ، کالا ، متن پیام ، تاریخ ارسال ، وضعیت) قابل مشاهده است. در قسمت وضعیت ، میتوانید نظر ...

مدیریت نظرات اخبار

۱۹ اسفند ۱۳۹۶
شما نظراتی را که کاربران در قسمت اخبار فروشگاه میگذارند را از مسیر زیر میتوانید مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - مدیریت نظرات - نظرات اخبار کادری برای شما باز میشود که تمامی نظرات کاربران و اطلاعات کاربری آنها (نام ونام خانوادگی ، ایمیل ، کالا ، متن پیام ، تاریخ ارسال ، وضعیت) قابل مشاهده است. در قسمت وضعیت ، میتوانید نظر ...

مدیریت نظرات محصولات

۱۹ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید نظراتی را که کاربران در قسمت محصولات فروشگاه میگذارند را از مسیر زیر مدیریت نمایید: مدیریت فروشگاه - محتوا - مدیریت نظرات - نظرات محصولات کادری برای شما باز میشود که تمامی نظرات کاربران و اطلاعات کاربری آنها (نام ونام خانوادگی ، ایمیل ، کالا ، متن پیام ، تاریخ ارسال ، وضعیت) قابل مشاهده است. در قسمت وضعیت ، میتوانید نظر ...