فروشگاه ساز دیمارکت 4

امضای ایمیل ها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید عنوان و متن بخش امضای ایمیل ها را ، که از سمت سیستم ارسال می گردد مدیریت نمایید. بدین منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ روی گزینه ی متن ایمیل ها کلیک نمایید و سپس گزینه ی امضای ایمیل ها را انتخاب کنید. کادر مربوط به ویرایش متن ایمیل ها نمایش داده ...

ارسال خبر برای اعضای خبرنامه

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید عنوان و متن ایمیل هایی که توسط سیستم برای انتشار اخبار برای اعضای خبرنامه ، ارسال می گردد را مدیریت نمایید. بدین منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ روی گزینه ی متن ایمیل ها کلیک نمایید و سپس گزینه ی ارسال خبر برای اعضای خبرنامه را انتخاب کنید. کادر مربوط به ویرایش متن ایمیل ...

معرفی کالا به دوستان

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید ایمیل های ارسالی که توسط سیستم برای معرفی کالاها ارسال می گردد را مدیریت نمایید و عنوان و متن آن ها را تغییر دهید. بدین منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ روی گزینه ی متن ایمیل ها کلیک نمایید و سپس گزینه ی معرفی کالا به دوستان را انتخاب کنید. کادر مربوط به ...

پاسخ تماس با ما

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید عنوان و متن ایمیل های ارسالی که از طرف سیستم ارسال می گردد را مدیریت نمایید. بدین منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ روی گزینه ی متن ایمیل ها کلیک نمایید و سپس گزینه ی پاسخ تماس با ما را انتخاب کنید. کادر مربوط به ویرایش متن ایمیل ها نمایش داده میشود و ...

فراموشی رمز عبور

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید عنوان و متن قسمت فراموشی رمز ایمیل های ارسالی که از طرف سیستم ارسال می گردد را مدیریت نمایید. بدین منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ روی گزینه ی متن ایمیل ها کلیک نمایید و سپس گزینه ی فراموشی رمز عبور را انتخاب کنید. کادر مربوط به ویرایش متن ایمیل ها نمایش داده ...

تغییر متن ایمیل های ثبت سفارش

۱۵ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید عنوان و متن ایمیل های ارسالیدر زمان ثبت سفارش برای کاربران و همچنین برای مدیر که از طرف سیستم ارسال می گردد را مدیریت نمایید. بدین منظور ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت چپ روی گزینه ی متن ایمیل ها کلیک سپس ثبت سفارش را انتخاب کنید. لیست متغیرهای قابل استفاده در متن مشاهده می گردد. عنوان و ...