فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت متن اسلایدها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید اسلایدر های متنی که در فروشگاه قرار دادید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اسلایدر کلیک کنید و گزینه ی مدیریت متن اسلایدر ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید اسلایدر های متنی فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت اسلایدر متنی به ...

اسلایدمتن جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای فروشگاه خود ، اسلایدر متنی جدیدی درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اسلایدر کلیک کنید و گزینه ی اسلاید متن جدید کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید در آن اسلاید متن جدید تعریف و درج کنید. اسلایدر متنی ، می تواند ...

مدیریت اسلایدها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید اسلایدر هایی که در فروشگاه قرار دادید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اسلایدر کلیک کنید و گزینه ی مدیریت اسلایدر ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید اسلایدر های فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت اسلاید ها به شما امکان ویرایش ...

اسلاید جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای فروشگاه خود ، اسلاید جدیدی درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اسلایدر کلیک کنید و گزینه ی اسلایدر جدید انتخاب کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن امکان درج اسلایدها به تفکیک محل نمایش (صفحه نخست یا دسته بندی خاصی از ...