فساد

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
فهرست مصاديق محتوایمجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی .1 اشاعه فحشاء ومنكرات)بند2 ماده6 قانون مطبوعات ( .2تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديدیادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی) بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی( .3انتشار،توزیع و معامله خلاف عفت عمومی)مبتذلومستهجن ) ( بند 2ماده6 قانون مطبوعات وماده 14 قانون جرائم رایانه ای ( .4تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد ياتطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن ومبتذل)ماده 15 قانون جرایم رایانه ای( .5استفاده ابزاري از افراد) اعم از زن ومرد ) در تصاوير ومحتوا، تحقير وتوهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات ...