ارسال پیامک تبلیغاتی

شماره اختصاصی سامانه پیامک
شماره اختصاصی سامانه پیامک
شماره های اختصاصی به مدت 1 سال فعال خواهد بود و بعد از 1 سال در صورت نیاز باید تمدید شوند. مدارک مورد نیاز: اشخاص حقیقی : نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، شماره کارت ملی ، آدرس به همراه کد پستی دقیق 10 رقمی ، شماره تماس ثابت و همراه اشخاص حقوقی : نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، شماره اقتصادی شرکت ، آدرس به همراه کد پستی دقیق 10 رقمی ، شماره تماس شرکت و مسئول سامانه پیش شماره : 1000 سفارشی 1000 غیر سفارشی 2000 رند 2000 غیر رند 3000 سفارشی 3000 غیر سفارشی 14 رقمی 30.000 15.000 ندارد ندارد 30.000 15.000 13 رقمی 80.000 40.000 ندارد ندارد ندارد ندارد 12 رقمی 160.000 80.000 استعلام 170.000 160.000 100.000 11 رقمی 300.000 150.000 استعلام 250.000 ندارد ندارد 10 رقمی 400.000 200.000 استعلام 470.000 250.000 140.000 9 رقمی 500.000 250.000 استعلام 850.000 350.000 250.000 8 رقمی 700.000 350.000 استعلام 1.500.000 استعلام استعلام 7 رقمی 5.000.000 5.000.000 استعلام استعلام استعلام استعلام 6 رقمی 10.000.000 10.000.000 استعلام استعلام ندارد ندارد تمامی قیمت ها به تومان میباشد. سفارشی شماره هایی هستند که توسط شما و غیر ...