با به پایان رسیدن فصل بهار درتلاش بابت ارائه هرچه بهتر خدمات از تعدادی از مشتریان میهن سرویس نظرسنجی به عمل آمده است که نتیجه آن به رویت کاربران گرامی می رسد.

1-پرسش : میزان رضایت از سرعت ثبت سفارش

نتیجه نظرسنجی 

تعداد آراء : 24 نفر

حداکثر امتیاز : 120

امتیاز کسب شده : 108

درمجموع 90 % از سرعت ثبت سفارش در میهن سرویس رضایت داشته اند.

 

2- پرسش : میزان رضایت از فاصله زمانی پاسخگویی به سفارشات

نتیجه نظرسنجی 

تعداد آراء : 24 نفر

حداکثر امتیاز : 120

امتیاز کسب شده : 102

درمجموع 85 % از فاصله زمانی پاسخگویی به سفارشات در میهن سرویس رضایت داشته اند

 

3 - پرسش : میزان رضایت از خدمات پشتیبانی شرکت

نتیجه نظرسنجی

تعداد آراء : 25 نفر

حداکثر امتیاز : 125

امتیاز کسب شده : 103

درمجموع 84.2 % از خدمات پشتیبانی میهن سرویس رضایت داشته اند.

 

4 - پرسش : میزان رضایت ازخریدتان واینکه میهن سرویس را انتخاب کردید

نتیجه نظرسنجی

تعداد آراء : 24 نفر

حداکثر امتیاز : 120

امتیاز کسب شده : 109

درمجموع 90.8 % از خریدشان واینکه میهن سرویس را انتخاب کرده اند رضایت داشته اند.

 

5 - پرسش : چند درصد سفارش شماباآنچه تحویل گرفتیدهمخوانی دارد

نتیجه نظرسنجی

تعداد آراء : 24 نفر

حداکثر امتیاز :120

امتیاز کسب شده : 104

درمجموع 86.7 % از همخوانی سفارش خود باآنچه تحویل گرفته اند  رضایت داشته اند

 

6 - پرسش : چنددرصد ازنحوه برخورد پرسنل شرکت رضایت دارید

نتیجه نظرسنجی

تعداد آراء : 25 نفر

حداکثر امتیاز : 125

امتیاز کسب شده : 117

درمجموع 93.6 % از نحوه برخورد پرسنل میهن سرویس رضایت داشته اند

 

7 - پرسش : میزان رضایت از خدمات میزبانی هاست

نتیجه نظرسنجی

تعداد آراء : 23 نفر

حداکثر امتیاز : 115

امتیاز کسب شده : 99

درمجموع 86.1 % از خدمات میزبانی هاست در میهن سرویس رضایت داشته اند

 

8 - پرسش : میزان رضایت از وب سایت یا فروشگاه سازی که برایتان طراحی کرده ایم

نتیجه نظرسنجی

تعداد آراء : 14 نفر

حداکثر امتیاز : 70

امتیاز کسب شده : 57

درمجموع 81.4 % از وب سایت یا فروشگاه سازی که برایشان طراحی کرده ایم رضایت داشته اند

 

9 - پرسش : میزان رضایت از سرعت باز شدن سایت خودتان

نتیجه نظرسنجی

تعداد آراء : 21 نفر

حداکثر امتیاز : 105

امتیاز کسب شده : 86

درمجموع 81.9 % از سرعت باز شدن سایت خود رضایت داشته اند

 

10 - پرسش : میزان رضایت از سرعت پاسخگویی به تیکت های شما

نتیجه نظرسنجی

تعداد آراء : 21 نفر

حداکثر امتیاز : 105

امتیاز کسب شده : 90

درمجموع 85.7 % از سرعت پاسخگویی به تیکت های خود رضایت داشته اند