آخرین مهلت تمدید خدمات پشتیبانی
15 مرداد ماه 1394

با توجه به تصمیمات هیات مدیره شرکت ، استفاده کنندگان از فروشگاه ساز دیمارکت نسخه 2 ،تا پایان مرداد ماه فرصت دارند تا خدمات پشتیبانی خود را تمدید نمایند ،پس از این تاریخ دیمارکت خدمات پشتیبانی را که شامل ارتقا به فروشگاه ساز دیمارکت نسخه 3 نیز می شود ، فقط برای فروشگاه هایی که سرویس پشتیبانی خود را تمدید کرده اند ، ارایه میدهد.