میزبانی فایل ویژه سرور ایران

میزبانی فایل ویژه ایران 1 - 10 گیگ

10GB SSD
100GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین

میزبانی فایل ویژه ایران 2 - 20 گیگ

20GB SSD
200GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین

میزبانی فایل ویژه ایران 3 - 30 گیگ

30GB SSD
300GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین

میزبانی فایل ویژه ایران 4 - 40 گیگ

40GB SSD
400GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین