سرور VDS ویژه ایران

سرور VDS ویژه ایران 1

1core x 1.66 GHz
512MB Ram
20GB SSD
100GB Traffic
1Gbps Network

سرور VDS ویژه ایران 2

2core x 1.66 GHz
1GB Ram
40GB SSD
200GB Traffic
1Gbps Network

سرور VDS ویژه ایران 3

4core x 1.66 GHz
2GB RAM
80GB SSD
300GB Traffic
1Gbps Network

سرور VDS ویژه ایران 4

4core x 1.66 GHz
4GB RAM
120GB SSD
400GB Traffic
1Gbps Network

سرور VDS ویژه ایران 5

8core x 1.66 GHz
8GB RAM
160GB SSD
500GB Traffic
1Gbps Network

سرور VDS ویژه ایران 6

8core x 1.66 GHz
12GB RAM
180GB SSD
750GB Traffic
1Gbps Network

مدیریت سرور