مقالات میهن سرویس

چگونه شرکت های بزرگ می توانند از ورشکستگی جلوگیری کنند بخش دوم

چگونه شرکت های بزرگ می توانند از ورشکستگی جلوگیری کنند بخش دوم

۱۶ فروردین ۱۳۹۸
به گفته استاد گری پیزانو ، فروشگاه های آنلاین بزرگ تر به ندرت به عنوانمنبع نوآوری محسوب می شوند.با این حال ، در صورتیکهمقیاس به درستی مورد استفاده قرار گیرد ، می تواند یکموتور و منبعی برای ایجاد تحول باشد.هریفیگی استادمدیریت بازرگانیدر کتاب خود با عنوانساخت و ساز خلاقانه:DNA نوآوری پایدار ،شیوه ایجاد یک راهبرد نوآوری ، طراحی سیستم برای خلاقیت ...
همه ، به جز هیئت مدیره می دانند که نوآوری برای موفقیت کسب و کار مهم است بخش دوم

همه ، به جز هیئت مدیره می دانند که نوآوری برای موفقیت کسب و کار مهم است بخش دوم

۱۵ فروردین ۱۳۹۸
مجله وال استریت را دریک روز معین باز کرده وحداقل یک داستان را در مورد شیوه ایجاد اختلال درصنعتتوسط فناوری وفشارهایی که فروشگاهها برای ایجاد نوآوری با آن روبرو هستند خواهید دید.هنوز از نظر هیئت مدیره های شرکت ها در سراسر دنیا ، فناوری و نوآوری جزو سه نگرانی و مسائل برتر نیست. این یافته ای شگفت انگیز در نظر سنجی ...
هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش سوم

هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش سوم

۱۴ فروردین ۱۳۹۸
نظم را به زندگی خود بازگردانید. بین کار ، فعالیت ها ، قرارها وفهرست وسیعی از کارهایی کهباید انجام داد ، بسیاری ازافراد احساس اضطراب و خستگی می کنند. اغلب اوقات ،کار کردن با تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی موجب می شود تا این کارشلوغ تر شود.با این حال تلفن ها می توانند زندگی شما را آسان کنند و ...
آیا تاجران مالی کندتر ، در جهان با الگوریتم های پرسرعت به درستی عمل می کنند؟ بخش دوم

آیا تاجران مالی کندتر ، در جهان با الگوریتم های پرسرعت به درستی عمل می کنند؟ بخش دوم

۱۳ فروردین ۱۳۹۸
اینچیزی شبیهصحنه فیلم دنیای ژوراسیک است:شکارچیان چابک و سریع ، شکارهای کندتر رادنبال می کنند و این شکارها به دنبال مزارع امن تری هستند. این چارچوب اکولوژی را می توان به عنوان تشبیهی برایبازارهای آنلاینمالی امروز در نظر گرفت که در آن تاجرانفوق سریع برای دست یابی به سود در برابرتاجران با سرعت پایین رقابت می کنند. در واقع ، معامله ...
تاثیر رکود اقتصادی نشان می دهد که چرا دولت مهم است؟ بخش دوم

تاثیر رکود اقتصادی نشان می دهد که چرا دولت مهم است؟ بخش دوم

۱۲ فروردین ۱۳۹۸
از آن جا که ایالات متحده بزرگ ترین رکود تاریخ خود را تجربه می کند ، آمریکایی ها بدون دولت در حال چشیدن مزه زندگی هستند. نبود برخی خدمات کاملا مشهود است نظیر تجمع آشغال و زباله در پارک های ملی و یاخطوط طولانی درایست بازرسی ها و گیت های امنیتیفرودگاه. سایرینخدمات به خصوصخدمات تجاریچشمگیر نیستند ولیمهم می باشندنظیر ناتوانیدرگرفتن وام ...
چرا کسب و کار بایستی از کارکنان مراقبت و پشتیبانی کند؟ بخش دوم

چرا کسب و کار بایستی از کارکنان مراقبت و پشتیبانی کند؟ بخش دوم

۱۱ فروردین ۱۳۹۸
فروشگاه های آنلاین به طور روز افزونی با تهدید های مربوط به بازدهی کارکنان ، حفظ کارکنان و در نهایت مزیت رقابتی روبرو هستند: نیازبه کارکنانی که مراقبت می باشند. به گفته یک گزارش جدید ، شرکت مراقب: چگونه کارفرماها می توانند هزینه ها را کاهش دهند و با افزایش کارایی ، با کمک کارمندان به مراقبت، جمعیت پیری ، نیروی ...
چگونه شرکت های بزرگ می توانند از ورشکستگی جلوگیری کنند بخش اول

چگونه شرکت های بزرگ می توانند از ورشکستگی جلوگیری کنند بخش اول

۱۰ فروردین ۱۳۹۸
به گفته استاد گری پیزانو ، فروشگاه های آنلاین بزرگ تر به ندرت به عنوانمنبع نوآوری محسوب می شوند.با این حال ، در صورتیکهمقیاس به درستی مورد استفاده قرار گیرد ، می تواند یکموتور و منبعی برای ایجاد تحول باشد.هریفیگی استادمدیریت بازرگانیدر کتاب خود با عنوانساخت وساز خلاقانه:DNA نوآوری پایدار ،شیوه ایجاد یک راهبرد نوآوری ، طراحی سیستم برای خلاقیت وایجاد ...
همه ، به جز هیئت مدیره می دانند که نوآوری برای موفقیت کسب و کار مهم است بخش اول

همه ، به جز هیئت مدیره می دانند که نوآوری برای موفقیت کسب و کار مهم است بخش اول

۹ فروردین ۱۳۹۸
مجله وال استریت را دریک روز معین باز کرده وحداقل یک داستان را در مورد شیوه ایجاد اختلال درصنعتتوسط فناوری وفشارهایی که فروشگاهها برای ایجاد نوآوری با آن روبرو هستند خواهید دید.هنوز از نظر هیئت مدیره های شرکت ها در سراسر دنیا ، فناوری و نوآوری جزو سه نگرانی و مسائل برتر نیست. این یافته ای شگفت انگیز در نظر سنجی ...
آیا تاجران مالی کندتر ، در جهان با الگوریتم های پرسرعت به درستی عمل می کنند؟ بخش اول

آیا تاجران مالی کندتر ، در جهان با الگوریتم های پرسرعت به درستی عمل می کنند؟ بخش اول

۸ فروردین ۱۳۹۸
اینچیزی شبیهصحنه فیلم دنیای ژوراسیک است:شکارچیان چابک و سریع ، شکارهای کندتر رادنبال می کنند و این شکارها به دنبال مزارع امن تری هستند. این چارچوب اکولوژی را می توان به عنوان تشبیهی برایبازارهای آنلاینمالی امروز در نظر گرفت که در آن تاجرانفوق سریع برای دست یابی به سود در برابرتاجران با سرعت پایین رقابت می کنند. در واقع ، معامله ...
چرا کسب و کار بایستی از کارکنان مراقبت و پشتیبانی کند؟ بخش اول

چرا کسب و کار بایستی از کارکنان مراقبت و پشتیبانی کند؟ بخش اول

۷ فروردین ۱۳۹۸
فروشگاه های آنلاین به طور روز افزونی با تهدید های مربوط به بازدهی کارکنان ، حفظ کارکنان و در نهایت مزیت رقابتی روبرو هستند: نیازبه کارکنانی که مراقبت می باشند. به گفته یک گزارش جدید ، شرکت مراقب: چگونه کارفرماها می توانند هزینه ها را کاهش دهند و با افزایش کارایی ، با کمک کارمندان به مراقبت، جمعیت پیری ، نیروی ...