برخی از مشتریان
مخابرات استان گلستانمخابرات استان گلستان
وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه
وزارت دفاعوزارت دفاع
وزارت جهاد کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی
وزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش
دانشگاه علم و صنعتدانشگاه علم و صنعت
علوم پزشکی زنجانعلوم پزشکی زنجان
دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی
بیمارستان رضوی مشهدبیمارستان رضوی مشهد
استانداری گلستاناستانداری گلستان
نمایندگی یونسکو در ایراننمایندگی یونسکو در ایران
سازمان چاپ و انتشاراتسازمان چاپ و انتشارات
دانشگاه پیام نوردانشگاه پیام نور
پترونیک صنعتپترونیک صنعت
انجمن دوستی ایران و افغانستانانجمن دوستی ایران و افغانستان
آموزشگاه رنگین سفرهآموزشگاه رنگین سفره
واردات و پخش صدراواردات و پخش صدرا
پارس افزار الوندپارس افزار الوند
نیک و نیکونیک و نیکو
فناوران برترفناوران برتر
پیشگامان فضای مجازیپیشگامان فضای مجازی
فناوری و اطلاعات سایهفناوری و اطلاعات سایه
رول ایرانرول ایران
تالار فخرالدین اسعد گرگانیتالار فخرالدین اسعد گرگانی